Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the following sentence: ____________all the difficulties, the project started on time and was a success.

Choose the correct option to complete the following sentence:

____________all the difficulties, the project started on time and was a success.

  1. Despite

  2. In spite of

  3. Although

  4. A and B are both correct

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì ‘difficulties’ (khó khăn) là danh từ nên ta có thể sử dụng ‘despite’ và ‘in spite of’. Vậy đáp án đúng là D. Dịch: Dù có nhiều khó khăn, dự án đã bắt đầu đúng lúc và thành công.

Vì ‘difficulties’ (khó khăn) là danh từ nên ta có thể sử dụng ‘despite’ và ‘in spite of’. Vậy đáp án đúng là D.

Dịch: Dù có nhiều khó khăn, dự án đã bắt đầu đúng lúc và thành công.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the sentence. Don't forget _____ smartlywhen you attend an interview.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG