Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the following sentence: A ……………….has to tell about all main natural phenomena, like rains, storms, and winds that might happen during the day.

Choose the correct option to complete the following sentence:

A ……………….has to tell about all main natural phenomena, like rains, storms, and winds that might happen during the day.

  1. weatherman

  2. press reporter

  3. journalist

  4. film director

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các từ trên có nghĩa như sau: A. weatherman – phóng viên dự báo thời tiết B. press reporter – phóng viên báo chí C. journalist – nhà báo D. film director – đạo diễn phim Trong các đáp án, chỉ có A phù hợp về nghĩa. Do đó, ta chọn A. Dịch: Một phóng viên dự báo thời tiết phải nói về những hiện tượng thiên nhiên chính, như mưa, bão, và gió, mà có thể xảy ra trong ngày.

Các từ trên có nghĩa như sau:

A. weatherman – phóng viên dự báo thời tiết

B. press reporter – phóng viên báo chí

C. journalist – nhà báo  

D. film director – đạo diễn phim

Trong các đáp án, chỉ có A phù hợp về nghĩa. Do đó, ta chọn A.

Dịch: Một phóng viên dự báo thời tiết phải nói về những hiện tượng thiên nhiên chính, như mưa, bão, và gió, mà có thể xảy ra trong ngày.    

1

Câu hỏi tương tự

Circle the odd out. A. a fever B. a cough C. a stomachache D. a letter

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG