Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the following question: That was the _______ movie I've ever seen!

Choose the correct option to complete the following question:

That was the _______ movie I've ever seen!

  1. scary

  2. scaryest

  3. scariest

  4. most scary

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta cần điền một tính từ dạng so sánh nhất. Dù “ scary ” là tính từ có 2 âm ti ết , nhưng kết thúc là “ y ” , n ên ta thành lập so sánh nhất bằng cách chuyển “ y ” thành “ i ” và thêm “ est ” . Vậy câu trả lời đúng là C. Dịch: Đó là bộ phim đáng sợ nhất tôi từng xem.

Ta cần điền một tính từ dạng so sánh nhất. scary là tính từ có 2 âm tiết, nhưng kết thúc là y, nên ta thành lập so sánh nhất bằng cách chuyển y thành i và thêm est. Vậy câu trả lời đúng là C.

Dịch: Đó là bộ phim đáng sợ nhất tôi từng xem.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence. I would watch that film if I had no choice. This film is my ________ favorite one.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG