Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the following question: It looks like our _______ fears are coming true.

Choose the correct option to complete the following question:

It looks like our _______ fears are coming true.

  1. bad

  2. badder

  3. worse

  4. worst

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ở đây ta cần điền tính từ dạng so sánh nhất. “Bad” là tính từ bất nguyên tắc. So sánh nhất của “ bad ” là “ worst ”, vì vậy đáp án đúng là D. Dịch: Dường như nh ững nỗi sợ hãi tệ hại nhất của ch úng ta đ ang trở thành sự thật.

Ở đây ta cần điền tính từ dạng so sánh nhất. “Bad” là tính từ bất nguyên tắc. So sánh nhất của bad là worst”, vì vậy đáp án đúng là D.

Dịch: Dường như những nỗi sợ hãi tệ hại nhất của chúng ta đang trở thành sự thật.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence. I would watch that film if I had no choice. This film is my ________ favorite one.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG