Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to answer the following question: Why do we go to a pagoda during Tet?

Choose the correct option to answer the following question:

Why do we go to a pagoda during Tet?

  1. To decorate the pagoda.

  2. To give lucky money to the monks.

  3. Mum and Dad tell us to go there.

  4. To pray for safety, health and good luck for the upcoming year.

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu trên có nghĩa là ‘Tại sao chúng ta phải đi chùa vào ngày Tết?’. Câu trả lời phải là “Để cầu bình an, sức khỏe và may mắn cho năm tới.” Câu D là đáp án đúng. Câu A nghĩa là “Để trang trí cho chùa.”, câu B nghĩa là “Để đưa tiền lì xì cho sư thầy.”, câu C nghĩa là “Cha và mẹ nói nên chúng ta phải đi.”

Câu trên có nghĩa là ‘Tại sao chúng ta phải đi chùa vào ngày Tết?’.  Câu trả lời phải là “Để cầu bình an, sức khỏe và may mắn cho năm tới.” Câu D là đáp án đúng.

Câu A nghĩa là “Để trang trí cho chùa.”, câu B nghĩa là “Để đưa tiền lì xì cho sư thầy.”, câu C nghĩa là “Cha và mẹ nói nên chúng ta phải đi.”

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence: Our parents ask my brother and me to ………the house’s wall to celebrate Tet.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG