Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to answer the following question: If I___ you, I would see the doctor immediately.

Choose the correct option to answer the following question:

If I___ you, I would see the doctor immediately.

  1. am

  2. were

  3. would be

  4. weren’t

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo cấu trúc, ta xác định được đây là IF loại 2, vậy câu trả lời đúng về mặt nghĩa là B. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi khám bác sĩ ngay.

Theo cấu trúc, ta xác định được đây là IF loại 2, vậy câu trả lời đúng về mặt nghĩa là B. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi khám bác sĩ ngay.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to answer the following question: If students___________ the importance of the ecosystem, they will be more eager to protect the environment.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG