Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence. I would watch that film if I had no choice. This film is my ________ favorite one.

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence.

I would watch that film if I had no choice. This film is my ________ favorite one.

  1. most

  2. more

  3. less

  4. least

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tôi sẽ xem phim đó nếu như tôi không còn lựa chọn nào khác. Phim đó là cái tôi ít thích nhất. Least là ít nhất. Tất cả đáp án khác đều không hợp lý.

Tôi sẽ xem phim đó nếu như tôi không còn lựa chọn nào khác. Phim đó là cái tôi ít thích nhất.

Least là ít nhất. Tất cả đáp án khác đều không hợp lý.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence. Living in the city is ___________ convenient than living in the countryside.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG