Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence. My phone is more expensive than his one. → His phone is __________ expensive than mine.

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence.

My phone is more expensive than his one.
→ His phone is __________ expensive than mine.

  1. more

  2. much

  3. less

  4. A little

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điện thoại tôi đắt tiền hơn cái của anh ấy. → Điện thoại anh ấy thì ít đắt tiền hơn cái của tôi. Trái nghĩa của more expensive sẽ là cheaper hoặc less expensive. Các đáp án còn lại đều sai.

Điện thoại tôi đắt tiền hơn cái của anh ấy.

→ Điện thoại anh ấy thì ít đắt tiền hơn cái của tôi.

Trái nghĩa của more expensive sẽ là cheaper hoặc less expensive. Các đáp án còn lại đều sai.

3

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following question: That was the _______ movie I've ever seen!

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG