Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence. Drop your dirty clothes in the ______________ and press the button, done.

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence.

Drop your dirty clothes in the ______________ and press the button, done.

  1. automatic washing machine

  2. automatic teller machine

  3. automatic dishwasher

  4. hi-tech robot

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bỏ quần áo bẩn vào máy giặt tự động và bấm nút, thế là xong. Đáp án B là máy ATM, sai. Đáp án C là máy rửa chén, sai. Đáp án D là người máy, sai.

Bỏ quần áo bẩn vào máy giặt tự động và bấm nút, thế là xong.

Đáp án B là máy ATM, sai.

Đáp án C là máy rửa chén, sai.

Đáp án D là người máy, sai.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part. There are many appliances in my house

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG