Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence. Tonight I ………… go out with you but I am not sure about that. I have to ask my parents and tell you later.

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence.

Tonight I ………… go out with you but I am not sure about that. I have to ask my parents and tell you later.

  1. can

  2. may

  3. will

  4. must.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tối nay tôi có thể đi chơi với bạn nhưng tôi không chắc lắm. Để tôi hỏi ý ba mẹ rồi báo lại bạn sau nhé. Đáp án A can là có thể và chắc chắn, không phù hợp câu này. Đáp án C will cũng không thể sử dụng. Đáp án D must là buộc phải đi, sai.

Tối nay tôi có thể đi chơi với bạn nhưng tôi không chắc lắm. Để tôi hỏi ý ba mẹ rồi báo lại bạn sau nhé.

Đáp án A can là có thể và chắc chắn, không phù hợp câu này.

Đáp án C will cũng không thể sử dụng.

Đáp án D must là buộc phải đi, sai.

2

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence. In the hospital, you……………..smoke.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG