Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence. A/an __________ is a place where a king and his royal family live.

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence.

A/an __________ is a place where a king and his royal family live.

  1. apartment

  2. motorhome

  3. boathouse

  4. palace

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cung điện là nơi mà vua và hoàng tộc sống. Đáp án “palace” là chính xác còn lại các đáp án khác không hợp lý.

Cung điện là nơi mà vua và hoàng tộc sống.

Đáp án “palace” là chính xác còn lại các đáp án khác không hợp lý.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part. There are many appliances in my house

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG