Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence. ___________ is a person who controls the game show.

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence.

___________ is a person who controls the game show.

  1. game show host

  2. contestant

  3. teacher

  4. cook

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Người dẫn chương trình là người điều khiển game show. Đáp án B contestant là thí sinh, sai. Đáp án C teacher là giáo viên, sai. Đáp án D cook là đầu bếp, sai.

Người dẫn chương trình là người điều khiển game show.

Đáp án B contestant là thí sinh, sai.

Đáp án C teacher là giáo viên, sai.

Đáp án D cook là đầu bếp, sai.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following sentence: After graduation, my father became a ……………….. He tells everyone what the weather was like.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG