Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer which has the closest meaning to the following sentence. “Please give me some more money, Mum,” Daisy said.

Choose the correct answer which has the closest meaning to the following sentence.

“Please give me some more money, Mum,” Daisy said.

  1. Daisy looked forward to giving her mother some more money.

  2. Daisy asked her mother to give her some more money.

  3. Daisy protected her mother from giving her some more money.

  4. Daisy insisted her mother on giving her some money.

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cấu trúc: look forward to doing sth: mong chờ làm việc gì ask sb to do sth: yêu cầu/ đòi hỏi ai làm gì protect sb from doing sth: bảo vệ ai khỏi việc gì insist sb on doing sth: quả quyết ai làm gì Chỉ có đáp án B là phù hợp nhất, do đó đáp án của câu này là B. Dịch: “Mẹ cho con thêm tiền nhé”, Daisy nói = Daisy xin mẹ cô ấy cho cô ấy thêm tiền.

Cấu trúc:

look forward to doing sth: mong chờ làm việc gì

ask sb to do sth: yêu cầu/ đòi hỏi ai làm gì

protect sb from doing sth: bảo vệ ai khỏi việc gì

insist sb on doing sth: quả quyết ai làm gì

Chỉ có đáp án B là phù hợp nhất, do đó đáp án của câu này là B.

Dịch: “Mẹ cho con thêm tiền nhé”, Daisy nói

= Daisy xin mẹ cô ấy cho cô ấy thêm tiền.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: It seemed a reasonable _________ to a difficult problem.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG