Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer which has the closest meaning to the following sentence. “I am sorry. I broke the vase.” my little son said.

Choose the correct answer which has the closest meaning to the following sentence.

“I am sorry. I broke the vase.” my little son said.

  1. My little son said that he was sorry and he would break the vase.

  2. My little son refused to break the vase and said sorry.

  3. My little son threatened to break the vase.

  4. My little son admitted to breaking the vase.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cấu trúc: S + said (that) + S + V 2/ed : loại câu A vì dùng sai “would break” refuse to do sth: từ chối làm gì threaten to do sth: đe dọa làm gì admit to doing sth: thừa nhận làm gì Chỉ có đáp án D là phù hợp nhất, do đó đáp án của câu này là D. Dịch: "Con xin lỗi. Con đã làm vỡ cái bình.” đứa con trai nhỏ của tôi nói. = Đứa con trai nhỏ của tôi thừa nhận đã làm vỡ cái bình.

Cấu trúc:

S + said (that) + S + V2/ed  : loại câu A vì dùng sai “would break”

refuse to do sth: từ chối làm gì

threaten to do sth: đe dọa làm gì

admit to doing sth: thừa nhận làm gì

Chỉ có đáp án D là phù hợp nhất, do đó đáp án của câu này là D.

Dịch: "Con xin lỗi. Con đã làm vỡ cái bình.” đứa con trai nhỏ của tôi nói.

= Đứa con trai nhỏ của tôi thừa nhận đã làm vỡ cái bình.

3

Câu hỏi tương tự

Complete the replies. The second speaker is surprised at what he or she hears. A: I‟ll be here next week. B: But you said yesterday _____________

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG