Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer. When I rang Tessa some time last week, she said she was busy ...............

Choose the correct answer.

When I rang Tessa some time last week, she said she was busy ...............

  1. that day

  2. the day

  3. today

  4. this day

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.that day

A. that day

3

Câu hỏi tương tự

Report the sentences. Sue: I left school a year ago.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG