Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer to each of the following questions from 11 to 24:Trả lời cho các câu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dưới đây: He advised them ___________ in class.

Choose the correct answer to each of the following questions from 11 to 24:Trả lời cho các câu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dưới đây: 

He advised them ___________ in class. 

  1. don‟t talk

  2. to not talk 

  3. not to talk 

  4. to talk not

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.not to talk advise sb (not) to V_nguyên thể: khuyên ai (không) làm gì Tạm dịch: Anh ấy khuyên họ không nên nói chuyện trong lớp.

C.not to talk 

advise sb (not) to V_nguyên thể: khuyên ai (không) làm gì 
Tạm dịch: Anh ấy khuyên họ không nên nói chuyện trong lớp. 

3

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the followingquestions. We............. pay for the tickets as Josie won them in a competition.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG