Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer to each of the following questions from 11 to 24:Trả lời cho các câu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dưới đây: The boy waved his hands to his mother, who was standing at the school gate, to ___________her attention.

Choose the correct answer to each of the following questions from 11 to 24: Trả lời cho các câu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dưới đây:
 The boy waved his hands to his mother, who was standing at the school gate, to ___________ her attention.

  1. pull

  2. follow

  3. tempt

  4. attract

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.attract A. pull (v): lôi, kéo, giật B. follow (v): đi theo, theo sau C. tempt (v): cám dỗ, quyến rũ D. attract (v): thu hút, lôi cuốn attract one's attention: thu hút sự chú ý của ai Tạm dịch: Cậu bé vẫy tay với mẹ, người đang đứng ở cổng trường, để thu hút sự chú ý của bà ấy.

D.attract

A. pull (v): lôi, kéo, giật
B. follow (v): đi theo, theo sau
C. tempt (v): cám dỗ, quyến rũ D. attract (v): thu hút, lôi cuốn attract one's attention: thu hút sự chú ý của ai
Tạm dịch: Cậu bé vẫy tay với mẹ, người đang đứng ở cổng trường, để thu hút sự chú ý của bà ấy.

3

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair ofsentences given in each of the following questions. His academic record at high school was poo...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG