Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer to each of the following questions from 11 to 24:Trả lời cho các câu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dưới đây: Claire wanted to know what time ___________.

Choose the correct answer to each of the following questions from 11 to 24: Trả lời cho các câu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dưới đây:

Claire wanted to know what time ___________.

  1. the banks closed

  2. the banks would close

  3. did the banks close

  4. do the banks close

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.the banks closed Công thức tƣờng thuật câu hỏi “Wh-question”: S1 wanted to know + wh-word + S2 + V(lùi 1 thì)Câu trực tiếp: “What time do the banks close?” (thì hiện tại đơn) Câutường thuật: what time the banks closed (thì quá khứ đơn) Tạm dịch: Claire muốn biết mấy giờ các ngân hàng đóng cửa

A.the banks closed

Công thức tƣờng thuật câu hỏi “Wh-question”: S1 wanted to know + wh-word + S2 + V(lùi 1 thì) Câu trực tiếp: “What time do the banks close?” (thì hiện tại đơn) Câu tường thuật: what time the banks closed (thì quá khứ đơn)
Tạm dịch: Claire muốn biết mấy giờ các ngân hàng đóng cửa

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined word or phrase in each sentencethat needs correcting. Air pollution, together with littering, are causing many problems ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG