Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer to each of the following questions from 11 to 24:Trả lời cho các câu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dưới đây: He ___________ to the cinema yesterday evening.

Choose the correct answer to each of the following questions from 11 to 24: Trả lời cho các câu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dưới đây:

He ___________ to the cinema yesterday evening.

  1. has gone

  2. goes

  3. went

  4. had gone

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.went Dấu hiệu: “yesterday evening” (tối hôm qua) Cách dùng: Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả hành động xảy ra và kết thúc trong quá khứ. Côngthức chung: S + Ved. go => went Tạm dịch: Anh ấy đi xem phim tối hôm qua.

C.went

Dấu hiệu: “yesterday evening” (tối hôm qua)
Cách dùng: Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả hành động xảy ra và kết thúc trong quá khứ. Công thức chung: S + Ved. go => went
 Tạm dịch: Anh ấy đi xem phim tối hôm qua.

5

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. The adhesive qualities of this new substance ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG