Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer to complete the sentence. We_____ robots do our housework in 50 years’ time.

Choose the correct answer to complete the sentence.

We_____ robots do our housework in 50 years’ time.

 

  1. might has

  2. might having

  3. might have

  4. might to have

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có " might + V nguyên thể"được dùng để diễn tả một hành động, một sự việc có thể xảy ra hay không. Vì thế đáp án A,B vàD sai cấu trúc. Tạm dịch: Chúng ta có thể có người máy làm việc nhà trong 50 năm tới.

Ta có " might + V nguyên thể" được dùng để diễn tả một hành động, một sự việc có thể xảy ra hay không.

Vì thế đáp án A,B và D sai cấu trúc.

Tạm dịch: Chúng ta có thể có người máy làm việc nhà trong 50 năm tới.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer A, B, C or A to complete the following sentence: He is late for school this morning. He _________ sleep early last night.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG