Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer. Pancake ..............on a stove.

Choose the correct answer.
 Pancake ..............on a stove.

  1. can be make

  2. can be made

  3. can make

  4. will make

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.can be made

B. can be made

1

Câu hỏi tương tự

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG