Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer. I don‟t know why Susan didn‟t go to the meeting. She said she..............

Choose the correct answer.

 I don‟t know why Susan didn‟t go to the meeting. She said she..............

  1. will definitely go

  2. was definitely going

  3. had definitely gone

  4. would definitely going

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.was definitely going

B. was definitely going

7

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer. I told you.................. the computer, didn‟t I?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG