Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence: To _______means to continue in one direction without turning or curving.

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence:

To _______means to continue in one direction without turning or curving.

  1. cross

  2. turn right

  3. go straight

  4. turn left

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu cần điền vào chỗ trống: “_______ nghĩa là tiếp tục đi về một hướng mà không rẽ hoặc quẹo”=> Đáp án đúng là C:”go straight” nghĩa là “đi thẳng”. Đáp án A: “cross” nghĩa là “băng qua”=> Sai Đáp án B:”turn right” nghĩa là “quẹo phải”=> Sai Đáp án D:”turn left” nghĩa là “quẹo trái”=> Sai

Câu cần điền vào chỗ trống: “_______ nghĩa là tiếp tục đi về một hướng mà không rẽ hoặc quẹo”=> Đáp án đúng là C:”go straight” nghĩa là “đi thẳng”.

Đáp án A: “cross” nghĩa là “băng qua”=> Sai

Đáp án B:”turn right” nghĩa là “quẹo phải”=> Sai

Đáp án D:”turn left” nghĩa là “quẹo trái”=> Sai

1

Câu hỏi tương tự

Is the sentence below correct or incorrect? “Noisy” means “keeping silent”.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG