Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence: There is a sofa and a television in my___________.

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence:

There is a sofa and a television in my___________.

  1. bedroom

  2. kitchen

  3. bathroom

  4. living room

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chúng ta thường sẽ thấy TV và ghế sofa trong phòng khách nên đáp án D-living room (phòng khách) là đáp án phù hợp nhất. Các đáp án còn lại như bedroom (phòng ngủ), kitchen (nhà bếp), bathroom (nhà tắm) không phù hợp với ngữ cảnh của câu. There is a sofa and a television in my living room.(Có một cái ghế sofa và một cái TV trong phòng khác của tôi.)

Chúng ta thường sẽ thấy TV và ghế sofa trong phòng khách nên đáp án D-living room (phòng khách) là đáp án phù hợp nhất. Các đáp án còn lại như bedroom (phòng ngủ), kitchen (nhà bếp), bathroom (nhà tắm) không phù hợp với ngữ cảnh của câu.

There is a sofa and a television in my living room.(Có một cái ghế sofa và một cái TV trong phòng khác của tôi.)

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence: We usually use a ________ to keep food fresh.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG