Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence: She ________ to school every day.

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence:

She ________ to school every day.

  1. go

  2. goes

  3. going

  4. Is going

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ở câu này chúng ta có “every day” là dấu hiệu của thì hiện tại đơn (present simple) nên chúng ta sẽ loại bỏ đáp án C, D. Chủ ngữ của câu là “She” - là chủ ngữ số ít, nên chúng ta cần thêm “s/es” sau động từ. Trong trường hợp này chúng ta sẽ thêm “es” vào sau động từ “go”. Đáp án B đúng. “She goes to school every day.” (Cô ấy đi học mỗi ngày.)

Ở câu này chúng ta có “every day” là dấu hiệu của thì hiện tại đơn (present simple) nên chúng ta sẽ loại bỏ đáp án C, D. Chủ ngữ của câu là “She” - là chủ ngữ số ít, nên chúng ta cần thêm “s/es” sau động từ. Trong trường hợp này chúng ta sẽ thêm “es” vào sau động từ “go”. Đáp án B đúng.

“She goes to school every day.” (Cô ấy đi học mỗi ngày.)

4

Câu hỏi tương tự

Choose the underlined part that needs correction in the following sentence: My mom is cook in the kitchen right now.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG