Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence: We are healthy. We do ______ every morning.

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence:

We are healthy. We do ______ every morning.

  1. English

  2. Music

  3. vocabulary

  4. exercise

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

“do exercise” là tập bài tập thể dục We are healthy. We do exercise every morning. (Chúng tôi thì khỏe mạnh. Chúng tôi tập thể dục mỗi buổi sáng.)

“do exercise” là tập bài tập thể dục

We are healthy. We do exercise every morning. (Chúng tôi thì khỏe mạnh. Chúng tôi tập thể dục mỗi buổi sáng.)

1

Câu hỏi tương tự

Choose the odd one out.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG