Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence. If the Earth _____warmer, lots of sea animals _____ .

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence.

If the Earth _____warmer, lots of sea animals _____ .

  1. become - will die

  2. becomes - will die

  3. became - won’t die

  4. is becoming - would die

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Việc trái đất nóng lên dẫn đến nhiều sinh vật biển chết là việc có khả năng cao xảy ra trong tương lai. Vậy chúng ta dùng câu điều kiện loại 1. Cấu trúc của câu điều kiện loại 1 là: If + S + V(present simple) , S + will/won’t + V(base form). Hoặc S + will/won’t + V(base form) if + S + V(present simple). Vậy câu trên sẽ chia động từ: + ở mệnh đề điều kiện (mệnh đề có chứa if) là “ become s ”. (Động từ ở thì hiện tại đơn và có chủ ngữ số ít nên phải thêm “s”.) + ở mệnh đề chính (mệnh đề không chứa if) là “ will die ” như cấu trúc. → câu B đúng.

Việc trái đất nóng lên dẫn đến nhiều sinh vật biển chết là việc có khả năng cao xảy ra trong tương lai. Vậy chúng ta dùng câu điều kiện loại 1.

Cấu trúc của câu điều kiện loại 1 là:

If + S + V(present simple), S + will/won’t + V(base form).

Hoặc S + will/won’t + V(base form) if + S + V(present simple).

Vậy câu trên sẽ chia động từ:

+ ở mệnh đề điều kiện (mệnh đề có chứa if) là “becomes”. (Động từ ở thì hiện tại đơn và có chủ ngữ số ít nên phải thêm “s”.)

+ ở mệnh đề chính (mệnh đề không chứa if) là “will die” như cấu trúc.

→ câu B đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct options to fill in the blanks in the following sentence: They ________ in the desert if they ________ extra water with them.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG