Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence: The_______is very hot during the day but it is very cold at night.

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence:

The_______is very hot during the day but it is very cold at night.

  1. freshwater lake

  2. cave

  3. desert

  4. mountain

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu cần điền vào chỗ trống: “_______ rất nóng vào ban ngày nhưng lại rất lạnh vào ban đêm”=> Đáp án đúng là C:”desert” nghĩa là “sa mạc”. Đáp án A: “freshwater lake” nghĩa là “hồ nước ngọt”=> Sai Đáp án B: “cave” nghĩa là “hang động”=> Sai Đáp án D: “mountain” nghĩa là “ngọn núi”=> Sai

Câu cần điền vào chỗ trống: “_______ rất nóng vào ban ngày nhưng lại rất lạnh vào ban đêm”=> Đáp án đúng là C:”desert” nghĩa là “sa mạc”.

Đáp án A: “freshwater lake” nghĩa là “hồ nước ngọt”=> Sai

Đáp án B: “cave” nghĩa là “hang động”=> Sai

Đáp án D: “mountain” nghĩa là “ngọn núi”=> Sai

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Look at the picture and answer the question: What is it?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG