Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence: Hoa can’t stop talking with her classmates. She’s very_______.

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence:

Hoa can’t stop talking with her classmates. She’s very_______.

  1. talk

  2. talkative

  3. shy

  4. kind

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chúng ta có câu như sau “Hoa không thể dừng nói chuyện với các bạn cùng lớp của cô ấy. Cô ấy rất…….” talk (nói chuyện) → A sai shy (nhút nhát) → C sai kind (tốt bụng) → D sai talkative (nhiều chuyện) → B đúng

Chúng ta có câu như sau “Hoa không thể dừng nói chuyện với các bạn cùng lớp của cô ấy. Cô ấy rất…….”

talk (nói chuyện) → A sai

shy (nhút nhát) → C sai

kind (tốt bụng) → D sai

talkative (nhiều chuyện) → B đúng

1

Câu hỏi tương tự

Circle the odd one out. A. beautiful B. bakery C. drugstore D. bookstore

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG