Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence: We usually use a ________ to keep food fresh.

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence:

We usually use a ________ to keep food fresh.

  1. bed

  2. fridge

  3. sofa

  4. picture

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chúng ta sẽ sử dụng tủ lạnh để giữ cho thực phẩm tươi ngon nên đáp án B-fridge (tủ lạnh) là đáp án đúng. Các đáp án còn lại như bed (giường), sofa (ghế sofa), picture (tấm ảnh) không phù hợp với ngữ cảnh của câu. We usually use a fridge to keep food fresh. (Chúng ta sử dụng tủ lạnh để giữ cho thức ăn tươi ngon.)

Chúng ta sẽ sử dụng tủ lạnh để giữ cho thực phẩm tươi ngon nên đáp án B-fridge (tủ lạnh) là đáp án đúng. Các đáp án còn lại như bed (giường), sofa (ghế sofa), picture (tấm ảnh) không phù hợp với ngữ cảnh của câu.

We usually use a fridge to keep food fresh. (Chúng ta sử dụng tủ lạnh để giữ cho thức ăn tươi ngon.)

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer A, B, C or D. What room is it in the picture?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG