Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence: _______is a place where many people come and see paintings and photos.

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence:

_______is a place where many people come and see paintings and photos.

  1. A cathedral

  2. A statue

  3. A palace

  4. An art gallery

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu cần điền vào chỗ trống:” _______ là nơi mà mọi người đến và thưởng thức những bức tranh và hình ảnh” => Đáp án đúng là D:”An art gallery” nghĩa là “buổi triển lãm nghệ thuật” Đáp án A: “A cathedral” nghĩa là “nhà thờ lớn”=> Sai Đáp án B” “A statue” nghĩa là “bức tượng=> Sai Đáp án C: “A palace” nghĩa là “cung điện”=> Sai

Câu cần điền vào chỗ trống:”_______  là nơi mà mọi người đến và thưởng thức những bức tranh và hình ảnh” => Đáp án đúng là D:”An art gallery” nghĩa là “buổi triển lãm nghệ thuật”

Đáp án A: “A cathedral” nghĩa là “nhà thờ lớn”=> Sai

Đáp án B” “A statue” nghĩa là “bức tượng=> Sai

Đáp án C: “A palace” nghĩa là “cung điện”=> Sai

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following sentence: There is not enough service in the countryside. It’s so ……………………..

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG