Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence: _______ is a place where water flowingfrom a river rushes down from a higher to a lower point.

 Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence:

_______  is a place where water flowing from a river rushes down from a higher to a lower point.

  1. A cave

  2. A mountain

  3. A desert

  4. A waterfall

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu cần điền vào chỗ trống: “_______ là nước chảy từ một dòng sông, đổ từ trên cao xuống” => Đáp án đúng là D: “A waterfall” nghĩa là “thác nước” Đáp án A: “A cave” nghĩa là “hang động” => Sai Đáp án B: “A mountain” nghĩa là “ngọn núi” => Sai Đáp án C: “A desert” nghĩa là “sa mạc” => Sai

Câu cần điền vào chỗ trống: “_______ là nước chảy từ một dòng sông, đổ từ trên cao xuống” => Đáp án đúng là D: “A waterfall” nghĩa là “thác nước”

Đáp án A: “A cave” nghĩa là “hang động”=> Sai

Đáp án B: “A mountain” nghĩa là “ngọn núi”=> Sai

Đáp án C: “A desert” nghĩa là “sa mạc”=> Sai

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence: When you have a cut, you should cover it with a ______so that it doesn't get infected.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG