Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer A, B, C or D to answer the following question: What are the comparative forms of the following adjectives? expensive, convenient, modern

Choose the correct answer A, B, C or D to answer the following question:

What are the comparative forms of the following adjectives?

expensive, convenient, modern

  1. more expensive than, convenienter than, moderner than

  2. more expensiver than, more convenienter than, more moderner than

  3. expensiver than, convenienter than, moderner than

  4. more expensive than, more convenient than, more modern than

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chúng ta có cấu trúc so sánh hơn của tính từ dài như sau: more + long adjective + than. Vậy chúng ta có: expensive → more expensive than convenient → more convenient than modern → more modern than

Chúng ta có cấu trúc so sánh hơn của tính từ dài như sau: more + long adjective + than. Vậy chúng ta có:

expensive → more expensive than

convenient → more convenient than

modern → more modern than

2

Câu hỏi tương tự

Read the passage carefully then answer the questions below. Hi, my name is Linh. I’m eleven years old. I’m a pupil. I get up at half past five. After brush my teeth and wash my face, I take a shower...

11

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG