Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer A, B, C or D to answer the following question: Which structure is correct?

Choose the correct answer A, B, C or D to answer the following question:

Which structure is correct?

  1. S + am/is/are + short adjective_er + than + O.

  2. S + short adjective_er + than + O.

  3. S + am/is/are + short adjective_er + than + S.

  4. S + am/is/are + short adjective_er  + O.

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cấu trúc của một mẫu câu chứa so sánh hơn của tính từ ngắn sẽ như sau: S + am/is/are + short adjective_er + than + O. Trong đó S là chủ ngữ, O là tân ngữ. S và O là các sự vật, sự việc mà chúng ta đang muốn so sánh.

Cấu trúc của một mẫu câu chứa so sánh hơn của tính từ ngắn sẽ như sau:

S + am/is/are + short adjective_er + than + O. 

Trong đó S là chủ ngữ, O là tân ngữ. S và O là các sự vật, sự việc mà chúng ta đang muốn so sánh.

1

Câu hỏi tương tự

Write the sentences using the clues. show me the waiting room.................

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG