Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer A, B, C or D to answer the following question: You've got a backache. You______ carry heavy things.

Choose the correct answer A, B, C or D to answer the following question:

You've got a backache. You______ carry heavy things.

  1. shouldn’t

  2. shouldnot

  3. should’t

  4. shoulden’t

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dạng phủ định của “should” là “should not” được viết tắt là “shouldn’t”. Do đó đáp án đúng là A. Bạn bị đau lưng. Bạn không nên mang vác vật nặng.

Dạng phủ định của “should” là “should not” được viết tắt là “shouldn’t”. Do đó đáp án đúng là A.

Bạn bị đau lưng. Bạn không nên mang vác vật nặng.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer A, B, C or D to answer the following question: You _____ eat to many candies.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG