Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer A, B, C or D to answer the following question: You _____ eat to many candies.

Choose the correct answer A, B, C or D to answer the following question:

You _____ eat to many candies.

  1. should eats

  2. shouldn't eat

  3. should to eat

  4. should eating

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chúng ta có cấu trúc “should/shouldn’t + V o ”để đưa ra các lời khuyên, theo sau should/shouldn't là V nguyên mẫu. Do đó đáp án đúng là B. Bạn không nên ăn quá nhiều kẹo.

Chúng ta có cấu trúc “should/shouldn’t + Vo”để đưa ra các lời khuyên, theo sau should/shouldn't là V nguyên mẫu. Do đó đáp án đúng là B. 

Bạn không nên ăn quá nhiều kẹo.

2

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence: Children …………..this movie to know more about Tet Holidays.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG