Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer A, B, C or A to complete the following sentence: He is late for school this morning. He _________ sleep early last night.

Choose the correct answer A, B, C or A to complete the following sentence:

He is late for school this morning.

He _________ sleep early last night.

  1. might

  2. might not

  3. will

  4. will not

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

He is late for school this morning. (Sáng nay anh ấy đi học muộn.) => He _________ sleep early last night. (Anh ấy _________ ngủ sớm vào đêm qua.) Will/will not: diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lại (sai với ngữ cảnh) Dựa vào ngữ cảnh của câu, ta sử dụng từ might not (có thể không) là phù hợp nhất. => He might not sleep early last night.

He is late for school this morning. (Sáng nay anh ấy đi học muộn.)

=> He _________ sleep early last night. (Anh ấy _________ ngủ sớm vào đêm qua.)

Will/will not: diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lại (sai với ngữ cảnh)

Dựa vào ngữ cảnh của câu, ta sử dụng từ might not (có thể không) là phù hợp nhất. 

=> He might not sleep early last night.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer to complete the sentence. We_____ robots do our housework in 50 years’ time.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG