Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best options Which underlined part is not correct? There is no need to asking her about her school.

Choose the best options

 Which underlined part is not correct?

There is no need to asking her about her school.
 

  1. is

  2. asking

  3. about

  4. her

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: B. a ski n g N e e d to + V - inf: cầ n l à m g ì S ửa : asking - > a sk D ị c h: Không cầ n p h ả i h ỏi cô ta về tr ư ờ n g c ủ a c ô ấ y .

Đáp án đúng: B. asking

Need to + V-inf: cần làm gì Sửa: asking -> ask

Dch: Không cần phi hỏi cô ta về trưng ca cô y.

1

Câu hỏi tương tự

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG