Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best options Which sentence is correct?

Choose the best options

Which sentence is correct?

  1. Jim passed the exam, that made his parents happy

  2. Jim passed the exam that made his parents happy

  3.  Jim passed the exam, which made his parents happy

  4. Jim passed the exam which made his parents happy

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: C.Jim passed the exam, which made his parents happy A sai do that không đứng sau dấu phẩy. B sai do dùng sai đại từ quan hệ D sai do đây là mệnh đề quan hệ không xác định -> cần được ngăn cách bằng dấu phẩy Dịch: Jim vượt qua bài kiểm tra, đó là điều khiến bố mẹ anh ấy vui lòng.

Đáp án đúng: C.  Jim passed the exam, which made his parents happy

A sai do that không đứng sau dấu phẩy. B sai do dùng sai đại từ quan hệ
D sai do đây là mệnh đề quan hệ không xác định -> cần được ngăn cách bằng dấu phẩy Dịch: Jim vượt qua bài kiểm tra, đó là điều khiến bố mẹ anh ấy vui lòng.

 

1

Câu hỏi tương tự

Circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG