Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best options Nam ........... to school by bike as usual.

Choose the best options

 Nam   ........... to school by bike as usual.

  1. go

  2. went

  3. goes

  4. will go

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: C. g o e s Cụm từ “as usual”: như bình thường -> diễn tả một thói quen ở hiện tại -> loại B và D Chủ ngữ số ít -> chia động từ “goes” Dịch: Nam đi đến trường bằng xe đạp như mọi khi.

Đáp án đúng: C. goes

Cụm từ “as usual”: như bình thường -> diễn tả một thói quen ở hiện tại -> loại B và D Chủ ngữ số ít -> chia động từ “goes”
Dịch: Nam đi đến trường bằng xe đạp như mọi khi.

 

1

Câu hỏi tương tự

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG