Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best options I feel terrible. I think I .......... sick.

Choose the best options

 I feel terrible. I think I  ..........  sick.

  1. am going to be

  2. am being

  3. will be

  4. am

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: A. a m g oi n g to be Tương lai gần (be going to V) diễn tả một dự đoán có căn cứ xác định, có dẫn chứng cụ thể (feel terrible) Tương lại đơn (will V) Diễn tả một dự đoán mang tính chủ quan không có căn cứ -> sai Dịch: Tôi thấy tệ quá. Tôi nghĩ mình sắp bị ốm.

Đáp án đúng: A.am going to be

Tương lai gần (be going to V) diễn tả một dự đoán có căn cứ xác định, có dẫn chứng cụ thể (feel terrible)

Tương lại đơn (will V) Diễn tả một dự đoán mang tính chủ quan không có căn cứ -> sai Dịch: Tôi thấy tệ quá. Tôi nghĩ mình sắp bị ốm.

5

Câu hỏi tương tự

Choose the word that has stress pattern different from that of the other words.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG