Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best options Hue will have temperatures .................

Choose the best options

Hue will have temperatures  .................

  1. at

  2. between

  3. in

  4. with

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: B.between Between A and B: giữa A và B Dịch: Huế sẽ có nhiệt độ giữa 23 và 27 độ C

Đáp án đúng: B. between

Between A and B: giữa A và B

Dịch: Huế sẽ có nhiệt độ giữa 23 và 27 độ C

2

Câu hỏi tương tự

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG