Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best options ........... his homework yet?

Choose the best options

...........  his homework yet?

  1. Did he finish

  2. Has he finished

  3. Was he finishing

  4. Will he finish

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:H a s h e finished Ở đây cần dùng hiện tại hoàn thành. Dấu hiệu: “yet” Dịch: Anh ấy đã làm xong bài tập về nhà chưa?

Đáp án đúng: Has he finished

Ở đây cần dùng hiện tại hoàn thành. Dấu hiệu: “yet” Dịch: Anh ấy đã làm xong bài tập về nhà chưa?

1

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different sound in the underlined part.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG