Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best options Although they worked very hard, they could hardly ........... .

Choose the best options

Although they worked very hard, they could hardly  ...........  .

  1. bettering their life

  2. in need of many things

  3. make ends meet

  4. changing their life

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: C.make e nds m ee t C. make ends meet (idm) đủ sống Dịch: Mặc dù làm việc rất vất vả, họ vẫn khó có thể đủ sống.

Đáp án đúng: C. make ends meet

C. make ends meet (idm) đủ sống

Dịch: Mặc dù làm việc rất vất vả, họ vẫn khó có thể đủ sống.
 

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank in the sentence: The raw sewage needs to be ______ treated before being dumped into the ocean.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG