Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best option We have just learnt about rock recently.

Choose the best option

We have just learnt about rock recently.

  1. form

  2. formation

  3. forming

  4. to form

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: B.fo r mation rock formation (cụm danh từ): sự hình thành của đá Dịch: Chúng ta đã học về sự hình thành của đá gần đây.

Đáp án đúng: B.formation

rock formation (cụm danh từ): sự hình thành của đá Dịch: Chúng ta đã học về sự hình thành của đá gần đây.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct reported speech for the statement below: ‘ Stop the music, ’ my neighbor told us.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG