Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best option to complete the following sentences. You had better.................. if you want to catch the bus. A. to run B. running C. run D. ran

Choose the best option to complete the following sentences.

You had better.................. if you want to catch the bus.
 A. to run    

B. running    

C. run    

D. ran
 

  1. to run    

  2. running    

  3. run    

  4. ran

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. run

Đáp án đúng: C. run    

1

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of comparative in the blank. He drinks ................ wine than Mr. Hai. (little)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG