Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best option to complete the following sentences. Jane is not ............... her brother. A. more intelligent as B. intelligent as C. so intelligent as D. so intelligent that

Choose the best option to complete the following sentences.

Jane is not  ............... her brother.
A. more intelligent as    

B. intelligent as
C. so intelligent as    

D. so intelligent that
 

  1. more intelligent as    

  2. intelligent as

  3. so intelligent as  

  4. so intelligent that

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. so intelligent as

Đáp án đúng: C. so intelligent as

1

Câu hỏi tương tự

Write the comparative sentences using the cues. This book/ thick/ that book

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG