Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best option She ............ to bed after she .............. her homework.

Choose the best option

She ............   to bed after she ..............   her homework.

  1. went – finished

  2. had gone – finished

  3. had gone- had finished

  4. went- had finished

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: D.went- had finished Sử dụng cấu trúc: QKĐ, after + QKHT Diễn tả một hành động xảy ra và hoàn thành trước (QKHT) một hành động khác trong quá khứ (QKĐ). Dịch: Cô ấy đi ngủ sau khi đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.

Đáp án đúng: D.went- had finished

Sử dụng cấu trúc: QKĐ, after + QKHT

Diễn tả một hành động xảy ra và hoàn thành trước (QKHT) một hành động khác trong quá khứ (QKĐ).
Dịch: Cô ấy đi ngủ sau khi đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.

 

5

Câu hỏi tương tự

Choose the best options I f he s oon, he mi g ht miss the t ra in.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG