Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best option Give me the book ............. is on the table.

Choose the best option

Give me the book  .............  is on the table.

  1. who

  2. which

  3. that

  4. B or C

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: D.B or C A. who -> sai đại từ quan hệ Dịch: Đưa cho tôi quyển sách mà đang ở trên bàn.

Đáp án đúng: D. B or C

A. who -> sai đại từ quan hệ

Dịch: Đưa cho tôi quyển sách mà đang ở trên bàn.
 

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best options The plane took off..............the bad weather.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG