Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best option for each sentence. Young people ........... obey their parents. A. must B. will C. may D. ought to

 Choose the best option for each sentence.
 Young people  ...........  obey their parents.
A. must    

B. will    

C. may    

D. ought to
 

  1. must    

  2. will    

  3. may

  4. ought to

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. must

Đáp án đúng: A. must  

7

Câu hỏi tương tự

Fill in the blank with a suitable preposition. Take the desks and chairs ................. the classroom.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG